กำจัดหนูอย่างถาวรด้วย สมุนไพรไล่หนู 5 ชนิด

ในอิสลาม คริสต์ศาสนาก็มีด้วย เพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา พระองค์ย่อมรู้ดีว่า ถ้ามนุษย์ล่วงเกินขอบเขตที่พระองค์ได้กำหนดไว้เมื่อใด ความหายนะจะเกิดขึ้น มนุษย์ไม่ได้มีพฤติกรรมด้านเดียว เพียงเพื่อเกิดมากิน นอนถ่าย สืบพันธุ และตายไป ก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ หรืออาจเลวกว่าสัตว์เพราะเราไม่เคยเห็นสัตว์สมสู่ในหมู่เพศเดียวกัน แต่มนุษย์ทำ สัตว์กินแล้วอิ่มไม่มีการสะสมเอาไวให้หมู่เพื่อนพ้องและพรรค แต่มนุษย์ทำ นี้เองคือที่มาของวิบัติ พระเจ้าจึงต้องประทานธรรมะสำหรับมนุษย์ หรือที่เรียกว่า มนุษยธรรมจะต้องครอบคลุมมนุษย์ทุก ๆ ด้านสรุปว่า ในยุคนี้ ถ้าเราไม่กลับไปหาธรรมะ เราไม่มีทางได้รับความรอดพ้นธรรมะที่จะควบคุมมนุษย์ให้มีความรู้จักพอดีดร. ปราณี ฬาพานึซ ให้ทัศนะว่า ความเป็นมนุษย์นั้นต้องดูกันเป็นสังคม เพราะเราอยู่เพียงลำพังไม่ได้ เราพูดถึงมนุษย์ในด้านปัจเจกจนกระทั่งลืมส่วนรวม ซึ่งไม่ใช่วิถีทางของอิสลาม แนวทางของอิสลามเริ่มตั้งแต่การบอกเหตุ บอกหน้าที่ และบอกสิ่งที่ต้องปฏิบัติและข้อยกเว้นในเรื่องของเหตุ อิสลามได้บอกถึงเรื่องราวเราเป็นใคร ให้รู้ว่าเราเป็นผู้ถูกสร้าง และยังมีประสงค์ที่จะไม่ให้อยู่ตามลำพัง ทรงสร้างให้มนุษย์รู้จักกันและการรู้จักกันก็ยังไม่เพียงพอ ทรงสร้างสรรพสิ่งอื่นๆ มาเพื่อให้มนุษย์แต่มีได้มีเจตนาให้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราเพียงผู้เดียวในเรื่องของมนุษยธรรมคืออะไร มนุษยธรรม คือความมีจิตสำนึกที่จะคิดถึงผู้อื่น เพราะผู้อื่นก็เป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างมาเหมือนกัน และเขามีสิทธิ คักดื้ศรืหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ เราไปละเมิดสืทธิเขาไม่ได้ การทำชีวิตให้ล่วงไปนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง   วิธีไล่หนู  เพราะการฆ่าเป็นเรื่องของการฆ่ามนุษย์ทั้งโลกมนุษยธรรมนั้นเป็นมากับมนุษย์ เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาจากดินแล้วเป่าวิญญาณของพระเจ้าเข้าไปในร่างมนุษย์ ดังนั้น ที่เราเดินไป ทำอะไรได้จึงเป็นคักยภาพที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์ และสามารถที่จะพัฒนาตนเองต่อไปได้   ดร. ปราณี ฬาพานิช อาจารย์บรรจง บินกาชันทั้งหมดที่เป็นตัว!,รา จึงเป็นของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าทรงควบคุมเราอยู่ ดังนั้น ความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในใจมนุษย์ แม้กระทั่งความรักมาจากพระผู้เป็นเจ้า และ'ใต้ให้'คัมภีร์อัลกุ'รอานมาบอก'ว่า

 

อะไรคือสิงที่ดีที่มนุษย์ควรปฏิบัติ  เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหนดี และทำไปตามระเบียบ เพราะว่าในจักรวาลมีระเบียบ ชีวิตมนุษย์ก็ต้องมีระเบียบ ดังนั้น มนุษย์ในฐานะที่มีความรับผิดชอบที่จะต้องมาทำหน้าที่ที่จะดแลสรรพสิ่งเพื่อให้เกิดความสันติสุข ความยุติธรรม ขจัดความนุ หมดสินไปในเรื่องความสัมพันธ์ ตามหลักการทางพุทธศาสนา จะพูดกันถึงเรื่องเหตุธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ตถาคตนั้นก็กล่าวถึงเหตุของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นและกล่าวถึงการดับของธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ดังนั้น เรื่องเหตุ จะต้องรู้ในทัศนะของอิสลาม พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหตุของสรรพสิ่งทั้งหมดมนุษย์ถูกสร้างมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน มนุษย์นั้นจึงเป็นประชาชาติเดียวกันเราต้องรักช่วยเหลือมนุษย์ นั่นคือเราต้องมีความสัมพันธ์ จิตของเราจะดำเนินไปแต่เพียงลำพังไม่ได้ ต้องคิดถึงกลุ่มมากกว่าตนเองหลักการของอิสลาม ไม่ได้มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นปัจเจก เครื่องไล่หนูในรถยนต์  แต่มองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสัมพันธ์กับผู้อื่น และถ้ามองให้แคบลงมาถึงมุสลิม จะมองว่ามุสลิมนั้นเหมือนเรือนร่างอันเดียวกัน เมื่อคนหนึ่งเดือดร้อนก็เหมือนอวัยวะในส่วนหนึ่งก็เดือดร้อนไปด้วย ถ้ามองถึงความที่เป็นมนุษย์คือการที่เราคิดถึงคนอื่น เช่น โส๓ณีคน'หนึ่งเห็นสุนัขกำลังกระหาย'นํ้า เธอเอารองเท้ามาตักนํ้าให้สุนัขกิน ศาสดาบอกว่า นี่เป็นเรื่องของมนุษยธรรม หรือคุณธรรม เพราะเธอได้คิดถึงสุนัขที่ได้รับความลำบาก นึ่คือความเป็นมนุษย์ที่แท้'จริง เราจะมองว่าเธอเป็นแค่โส๓ณีไม่ได้ แต่ผลการกระทำ จะทำให้เธอไปสวรรค์ได้

 

เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0