เชื่อหรือไม่ พืชผักสวนครัวที่เราใช้ประจำวัน สามารถไล่หนูได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์ก็พยายามจะหาความมีสาระแก่นสารอันนี้ วิทยาศาสตร์คาดคะเนจากการสังเกตการณ์ วิทยาศาสตร์ในระยะหลังนี้ เก่งการนับ อะไรที่เป็นข้อมูล วิทยาศาสตร์จะบอกว่า ถ้าจะให้แน่จริง มันต้องออกมาเป็นตัวเลขให้ได้ ก็ต้องมีการนับ การวัด แล้วจะต้องถือว่า การนับนั้นถูกต้องวิทยาศาสตร์บอกว่า มีความเป็นระเบียบในธรรมชาติ ความเป็นระเบียบหมายความว่า ปรากฏการณ์ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นส่งเดช แต่เกิดขึ้นโดยมีระเบียบบางประการเสมอ สมัยหนึ่ง ถือว่ามีระเบียบ เราต้องหาระเบียบนั้นให้ได้ ระเบียบนั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขที่เก็บได้อย่างเช่น สิงของทั้งหลาย ถ้าเราเอาขึ้นไปในที่สูง เราวัดความสูงมันได้แล้วเราปล่อยมือให้มันตกลงมา  มันจะตกลงตํ่าทุกที เราจึงต้องถือว่า บนโลกนี้ถ้าเอาสิงของขึ้นไปความสูง แล้วปล่อยให้ตกก็ต้องวัดได้ เราก็เอานาพักาวัดได้ว่าเมื่อตกถึงพื้นใช้เวลาเท่าใด เราก็ได้เวลามา ดูว่าเวลากับความสูงมันมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวเลข แล้วเราบอกว่า นั่นคือระเบียบในธรรมชาติ เราบอกว่าคือกฎธรรมชาติ นี่เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดวิทยาศาสตร์ในช่วงหนึ่งก็เสนอว่า ธรรมชาติมีระเบียบอย่างนี้ เราก็รู้กฎธรรมชาติ การรู้กฎธรรมชาติเราก็เสนอว่า ในธรรมชาติมีหลักเกณฑ์อย่างนั้น อย่างนี้  กำมะถันไล่หนู แสดงได้โดยสมการทางคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข แม้แต่ในกรณีที่เรายังไม่ได้ทำ เราก็,พยากรณ์โต้ โดยทำการทดลองว่า ของตกจากตึกสูง เราอาจจะคำนวณได้ โดยที่เราไม่ต้องทดลองอันนี้คือ ความสำเร็จของวิทยาศาสตร์จากกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่คิดว่า ตัวเองรู้ ไปสู่สถานะที่คิดว่าตัวเองไม,รู้ ในที่สุดเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญแล้ว จึงมีการน่าเอาวิทยาศาสตร์เหล่านั้นมาใช้ มาเริ่มต้นด้วยการพยายามล่งเสียงไปกับสายเป็นโทรศัพท์ แล้วก็ล่งไปในที่ว่าง เป็นคลื่นวิทยุ อะไรเหล่านั้น คนก็คิดว่าวิทยาศาสตร์ต้องเป็นความจริง  เครื่องไล่หนูราคา ก็เลยเชื่อถือวิทยาศาสตร์    ในปัจจุบัน หลายสิงหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์ยึดถือ ภายหลังวิทยาศาสตร์เองก็มาพิสูจน์ว่ามันไม่จริง มันเป็นแต่เพียงความรู้เพื่อปฏิบัติการซึ่งอาจจะไม่ต่างกับความรู้ของหมอผี ของกลุ่มชนในป่า ที่ยังไม่มีความรู้อะไรแล้วไปคิดเอาว่าในป่า ในเขา ในต้นไม้ มีอำนาจต้กดื้สิทธิ้ที่จะดลบันดาลไต้ทุกคนต้องเชื่อ

 

ดังนั้นถ้าหากมีความเจ็บความไข้ต้องทำพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อหายแล้วก็เลยเชื่อว่าเป็นทฤษฎี หรีอว่าความคิดของหมอผีถูกต้องจึงยอมให้หมอผีเป็นเจ้า แล้วอยู่ใต้อำนาจหมอผี เวลานี้เราก็อยู่ใต้อำนาจวิทยาศาสตร์ไม่น้อยแล้วสำหรับปรัชญานั้นก็อยู่ในแนวเดียวกับวิทยาศาสตร์ คือ ถือเอาความคิดของมนุษย์ และเชื่อว่าในธรรมชาติมีความเป็นเหตุเป็นผล มนุษย์ถ้าฝึกคิดให้เป็นเหตุเป็นผลโดยวิชาการ เช่น ตรรกวิทยา ซึ่งพัฒนาขึ้นมา ก็สามารถบรรลุความจริงในธรรมชาติได้ ในความคิดของผม  สัญญาณไล่หนู เรื่องปรัชญามีมาก่อนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ประมาณ 4 พันปีมาแล้ว ตั้งแต่นักคิดเริ่มคิดขึ้นจนถึงยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทางตะวันตก ความคิดด้านปรัชญาได้เจริญงอกงาม ก่อเกิดเป็นความคิดขึ้นหลากหลายสาขา และต่อมาเมื่อความเจริญของยุโรปเกิดขึ้นรับช่วงความคิดแบบกริกเข้าไป มีการสืบทอดมาเรื่อยๆ วิทยาศาสตร์ในยุคนั้นจึงถูกครอบงำด้วยปรัชญา จนกระทั่งมีผู้เริ่มต้นเอาวิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองมายืนยันความคิดเป็นเหตุเป็นผล เขาคือ กาลิเลโอ ชาวอิตาลีสำหรับศาสนานั้น อาจารย์เสน่ห์ถือว่า คาสนธรรมเป็นแก่นสารร่วมของศาสนาต่างๆ  เครื่องไล่หนูในรถยนต์ ข้อพิจารณาของอาจารย์เสน่ห์คือว่า ทุกศาสนามีแก่นสารแต่ละศาสนาอาจจะพัฒนามาจากบริบท สถานการณ์ สภาพต่างๆ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง มีความหลากหลาย ตัวอย่างพุทธศาสนาพัฒนาจากวัฒนธรรมชาวอินเดีย เมื่อ 2600 ปีมาแล้ว เราก็ต้องไปคิกษาว่าคนอินเดียสมัยนั้นเป็นอย่างไร วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตของชาวอินเดียเป็นอย่างไร นอกจากนี้ประวัติศาสตร์กินความกว้างถึงประสบการณ์ของชนชาติว่าชนชาตินี้มีการเร่ร่อน อพยพ มีรกรากมาอย่างไร เชื่อว่าคนที่มาอยูในอาณาเขต  กำจัดหนูบนฝ้า แสนธรรนทับปืทเหฬฟ้ทเทิดร. ระวี ภาวิไล ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริกประเทศอินเดีย แล้วสืบทอดเชื้อสายมาจนปัจจุบันเป็นอย่างไร คนที่มีอยู่แล้วและคนที่มาผสมเป็นอย่างไร มีวัฒนธรรมความเชื่ออย่างไร ทั้งหมดเป็นเรื่องต้องพิจารณา

 

เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0